Słownik Języka polskiego autorstwa Doroszewskiego w suplemencie podaje, iż logopedia to: „dział pedagogiki specjalnej zajmujący się badaniem i leczeniem wad mowy” Natomiast I.Styczek, D.Antos, G. Demel uważają, że logopedia to: „nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy i usuwanie wad mowy”. I.Styczek dodaje jeszcze do w/w definicji („Zarys logopedii”) nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. Wymienione definicje terminu logopedia przedstawiają ją jako praktyczne działania odnoszące się do mowy. Byłoby to jednak zbyt wąskie spojrzenie, bowiem działania praktyczne są niemożliwe bez teoretycznych podstaw zgodnie z przysłowiem: teoria bez praktyki jest pusta a praktyka bez teorii ślepa. Logopedia jest dyscypliną naukową badającą wszystkie aspekty mowy tj.: embriologiczne, patologiczne, społeczne, językoznawcze artystyczne. Szczególną uwagę zwraca na proces mówienia i rozumienia, a oprócz tego zajmuje się substancją wypowiedzi słownych i pisanych. Działy logopedii W logopedii można wyodrębnić 8 działów 1. teoria mowy 2. kształtowanie się mowy u dzieci. 3. kształtowanie się mowy u dzieci z upośledzeniem słuchu 4. porozumiewanie się językowe głuchociemnych. 5. percepcje wypowiedzi słownych (słuchowe, wzrokowe) oraz pisanych (wzrokowe, czuciowe) 6. fonetyka artykulacyjna i akustyczna. 7. zaburzenia porozumiewania się językowego, słownego i pisanego. 8. teoria kultury żywego słowa.
Czy logopedia jako nauka jest samotna?

Według L. Kaczmarka człowieka, który zbudował fundamenty polskiej logopedii, ta dziedzina nauki nie tylko korzysta ze zdobyczy innych dziedzin wiedzy, ale sama pełni funkcje „usługowe” w szczególności dla pedagogiki i polonistyki. Opisywane zależności przedstawiają wykresy.

 

Co robi logopedia – czyli jej zadania

1. Kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację na początku rozwoju mowy, by nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie. Jak widać pierwszym i podstawowym zadaniem jest propagowanie profilaktyki logopedycznej / co będą czynić kolejne artykuły/ wśród rodziców i opiekunów a także wśród osób pracujących w instytucjach zajmujących się wychowaniem i opieką zdrowotną małych dzieci.

2. Drugie zadanie logopedii to: usuwanie wad i zaburzeń mowy, a w związku z tym diagnozowanie oraz opracowywanie indywidualnych programów terapii mowy. Zadanie to jest realizowane w gabinecie logopedycznym podczas indywidualnych zajęć, które według mnie są najbardziej efektywną formą usuwania wad mowy. Trzecie zadanie dotyczy wąskiej grupy osób i brzmi ono:

3. kształtowanie mowy u jednostek z wadami słuchu(surdologopedia) 4.kształtowanie i rozwijanie mowy oraz innych sposobów komunikacji u osób z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. Specyficzne zadanie przypada tzw. logopedii artystycznej, której się powierza dbałość o kulturę słowa potocznego, publicystycznego i artystycznego w śpiewie i recytacji. Wymienione zadania pozwalają wyodrębnić następujące specjalizacje logopedyczne: logopedia profilaktyczna, logoterapia, surdologopedia, neurologopedia logopedia artystyczna. W kolejnych artykułach rozpocznę cykl dotyczący profilaktyki logopedycznej. Odpowiem na pytanie co należy robić aby mowa dziecka kształtowała się prawidłowo od najwcześniejszego okresu życia.

mgr Beata Brożek-Szczypek
logopeda, neurologopeda

 

Niniejszy tekst jest archiwalnym artykułem, który był zamieszczony w lokalnej prasie: Panorama Powiatu Wielickiego

Comments are closed.